حسابرسي داخلي يک عملکرد منحصر به فرد است که نياز به دانش کسب و کار، دانش سازماني، و سطح بالايي از شايستگي‌هاي شخصي دارد. از طرف ديگر افرادي که جذب حرفه حسابرسي مي‌شوند معمولا داراي ارزش‌هاي فردي و استانداردهاي اخلاقي بالايي هستند. به‌طور مشابه، بسياري از حسابرسان داخلي به فرهنگ سازماني قوي سازگار با ارزش‌هاي خود جلب مي‌شوند. در يک محيط ايده‌آل، حسابرسان داخلي همواره بايد قادر به ارائه يافته‌هاي خود بدون تهديد شخصي باشند. اما در واقعيت مشاهده مي‌شود که حسابرسان داخلي که در برابر فشار براي تغيير يافته‌هاي خود مقاومت مي‌کنند، در معرض پيامدهاي منفي مانند کاهش دستمزد، انتقال اجباري به موقعيت‌هاي شغلي ديگر، يا حتي فسخ قرارداد کار قرار مي‌گيرند.  در نتيجه اهميت و ضرورت رعايت آيين رفتار حرفه‌اي براي حسابرسان داخلي در راستاي کمک به‌عنوان راهنماي عملکرد هنگامي که با فشار اخلاقي روبه‌رو هستند، اجتناب‌ناپذير خواهد بود. همچنين بسياري از سازمان‌ها (که حسابرسان داخلي در آنها مشغول به کار هستند)، اغلب منشور رفتارسازماني يا منشور اخلاقي ندارند. به‌طور نسبي مي‌توان بيان کرد زماني که يک سازمان منشور اخلاقي ندارد، رسيدگي به محيط اخلاقي بسيار مشکل خواهد بود. البته نکته قابل توجه اين است که تفاوت‌هاي معني‌داري بين منشور رفتار سازماني و آيين رفتار حرفه‌اي وجود دارد. در اغلب موارد، منشور رفتار سازماني توصيف مي‌کند که افراد چگونه بايد در درون سازمان عمل کنند و چگونه بايد با افراد خارج از سازمان برخورد کنند. اغلب منشورها مباحثي از قبيل رفتار عادلانه، اعتماد، رازداري، احترام متقابل و صداقت را مطرح مي‌کنند. براي کاهش اختلاف در ارزش‌هاي فردي، سازمان آيين‌نامه اخلاقي را بر اساس ارزش‌هاي اساسي سازمان براي کارکنان، تامين‌کنندگان، مشتريان و ديگر ذي‌نفعان جاري مي‌کند. بعضي اوقات، اين آيين‌نامه‌ها خيلي کلي است و از واژه‌هايي مانند «تلاش براي برتري»، «مهمان کردن مشتري همان‌طور که دوست داريم مهمان شويم،» يا «اجتناب از انجام کارهايي که در روزنامه خوب به‌نظر نمي‌رسند» استفاده مي‌شود.عدم شفافيت اين‌چنيني در منشور اخلاقي اغلب به اشاعه رفتار نامناسب کمک مي‌کند.  اما در سوي ديگر، آيين رفتار حرفه‌اي انتظاراتي در رابطه با عملکرد براي هر عضو حرفه ايجاد مي‌کند. اين انتظارات ممکن است فراتر از منشور رفتار سازماني باشد. بنابراين، آيين رفتار حرفه‌اي براي پزشکي، حقوق، حسابرسي مستقل و حسابرسي داخلي براي شناسايي عملکردهاي ويژه هر يک از اين حرفه‌ها طراحي شده است.  به اين ترتيب مي‌توان عنوان کرد که عوامل بسياري مي‌تواند بر تصميم‌گيري اخلاقي تاثيرگذار باشد؛ عوامل اجتماعي، نيازهاي شخصي، فرهنگ، راهبري شرکتي به نوبه خود، تصميم‌گيري اخلاقي حسابرسي داخلي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين راستا آيين‌نامه رفتار حرفه‌اي حسابرسان داخلي بايد براي حفاظت از عملکرد حسابرسي داخلي و هم حفاظت از منافع سهامداران در شرايطي که در آن ارزش‌هاي فردي و منشورسازماني ممکن است کافي و کارآمد نباشد، درنظر گرفته شود. در واقع يک حسابرس موفق اصول آيين رفتار حرفه‌اي حسابرسان داخلي را با پيروي از آيين‌نامه‌اي که نشان‌دهنده درستکاري، بي‌طرفي، رازداري و شايستگي است، در کار خود جاي مي‌دهد و همين امر منجر به افزايش جايگاه حرفه حسابرسي داخلي خواهد شد. ارزش‌ها رفتارها را ايجاد مي‌کنند و رفتارها نتايج را. پس براي ارتقاي حرفه نه‌تنها بايد دست روي نبض فرهنگ در محيط حرفه گذاشت، بلکه بايد در ارزيابي اخلاق حرفه‌اي با توجه به آيين رفتار حرفه‌اي نيز تلاش کرد. اين امر با تمرکز بيشتر، نهادينه‌سازي فرهنگ حرفه‌‌اي و ارزش‌هاي اخلاقي محقق مي‌شود. به اين ترتيب بايد با ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي بالا براي رعايت آيين رفتار حرفه‌اي، در جهت ارتقاي حرفه حسابرسي داخلي نيز کوشش کنيم