بر همين اساس برخي اشخاص که اقدام به جمع کردن نمادها در حجم‌هاي قابل توجه و در حداقل دامنه نوسان روزانه کرده بودند، شرايط را براي خروج در حداکثر دامنه نوسان قيمتي روزانه مهيا يافته و با عرضه‌هاي پرحجم به دنبال شناسايي سودهاي قابل توجه بودند. اين موضوع موجب افت مجدد قيمت سهم‌ها و سلب اعتماد مکرر از سهامداران و خريداران مي‌شد. با توجه به اينکه اعتماد عموم سرمايه‌گذاران به واقعي بودن روند معاملات ارزشمندترين فاکتور در راستاي حمايت از بازار سرمايه است و معاملات روزانه، منجر به تشکيل صف‌هاي هيجاني خريد و فروش شده و عملا باعث کاهش اعتماد عمومي مي‌شود، نهاد ناظر با هدف تشويق به سرمايه‌گذاري بلندمدت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و ممانعت از ايجاد هيجان کاذب در بازار سرمايه، محدوديت در انجام معاملات روزانه را لحاظ کرده است. بديهي است شرايط مزبور موقتي است و با کاهش هيجان، محدوديت مذکور مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.

ترين‌هاي بورسترين‌هاي فرابورساخبار مجامع
صنايع بورسيشرکت‌هاي بورسيبازار نفت
بازار طلابازار فلزاتبازار پتروشيمي‌ها
بورس کالاشاخص‌هاي بورستحليل بورس