در اينکه گزارش تفسيري مديريت به شرط آنکه با دقت تهيه شود، اطلاعات مفيدي به استفاده‌کنندگان مي‌دهد ترديدي نيست. حتي اين موضوع که شرکت‌ها تا چه حد قادر خواهند بود اين اطلاعات را با کيفيت مناسب و هر سه ماه يکبار تهيه و ارائه کنند، نيز مورد بحث اين نوشتار نيست. آنچه به حرفه حسابرسي مربوط مي‌شود، چگونگي اشاره به گزارش تفسيري مديريت در گزارش حسابرسي است.

اين اولين‌بار است که قبل از اينکه استانداردي توسط سازمان حسابرسي تصويب شود، رهنمود آن تهيه و لازم‌الاجرا مي‌شود.

استاندارد بين‌المللي ۷۲۰ در ۹۴ صفحه توسط هيات تدوين استانداردهاي حسابرسي و اطمينان‌بخشي تصويب شده و براي درج در گزارش‌هاي حسابرسي شرکت‌هايي که سال مالي آنها بعد از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ است، قابل‌اجرا شده است.

درخصوص مسووليت‌هاي حسابرسان و چگونگي درج آن در گزارش‌هاي حسابرسي موارد زير قابل ذکر است:

۱- در بند ۲۱ استاندارد بين‌المللي ۷۲۰ تصريح شده است که اين استاندارد مربوط به حسابرسي صورت‌هاي مالي است، بنابراين درج هر‌گونه بندي در گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي، خلاف استاندارد مزبور بوده و امکان‌پذير نيست.

۲- در بند يک رهنمود نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل در گزارش حسابرسي نسبت به گزارش تفسيري مديريت مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ذکر شده که گزارش مزبور جايگزين گزارش فعاليت هيات‌مديره به مجمع نيست، بنابراين شرکت‌ها بايد قاعدتا دو گزارش تهيه کنند. از آنجا که گزارش هيات‌مديره به مجمع نيز همراه صورت‌هاي مالي ارائه مي‌شود، عملا اطلاعات همراه صورت‌هاي مالي است و تکليف حسابرس (نه بازرس) در رابطه با گزارش هيات‌مديره در رابطه با استاندارد بين‌المللي ۷۲۰ مشخص نيست.

۳- طبق بند ۱۴ استاندارد بين‌المللي ۷۲۰، مسووليت حسابرس در رابطه با اطلاعات همراه صورت‌هاي مالي محدود مي‌شود به مطالعه اين اطلاعات (گزارش تفسيري مديريت) و حصول اطمينان از نبود ناهمانگي بين اطلاعات صورت‌هاي مالي با اطلاعات همراه صورت‌هاي مالي و همچنين اطلاعاتي که در حين حسابرسي صورت‌هاي مالي توسط حسابرس به‌دست مي‌آيد.۴- طبق بند ۲ استاندارد بين‌المللي ۷۲۰، حسابرس الزامي ندارد که شواهدي بيشتر از آنچه در حسابرسي صورت‌هاي مالي لازم است را کسب کند.۵- طبق بند ۸ استاندارد مزبور، مسووليت حسابرس در رابطه با ساير اطلاعات همراه صورت‌هاي مالي مسووليت اطمينان‌بخشي نيست و حسابرس نيز هيچ‌گونه اطميناني نسبت به آن اطلاعات اظهار نمي‌کند.

۶- مثال‌هاي ارائه‌شده در رهنمود اظهار نظر حسابرس مستقل در گزارش حسابرسي نسبت به گزارش تفسيري مديريت به‌ويژه در عبارتي که به تحريف‌هاي بااهميت اشاره مي‌کند، نياز به بازنگري دارد.مثال‌هايي که در متن استاندارد ۷۲۰ به‌عنوان مغايرت ساير اطلاعات همراه ذکر‌شده مربوط به مواردي است که به‌عنوان بند شرط در گزارش حسابرسي درج شده است.گزارش تفسيري مديريت حاوي اطلاعات آينده‌نگر از جمله اهداف و راهبردها و همچنين ارزيابي عملکرد با برنامه‌ها مي‌باشد که خارج از محدوده حسابرسي صورت‌هاي مالي است.به نظر مي‌رسد گزارش حسابرس در مورد گزارش تفسيري مديريت بايد تا تدوين و تصويب استاندارد ۷۲۰ و ارائه رهنمود جامعه حسابداران رسمي يا سازمان حسابرسي به تعويق افتد