OK
title-leftدانلود فايلهاي مرتبط با حرفه title-right
bg-corner
تائيديه ها و كنترلهاي حسابرسي


تائيديه بانك 


 تائيديه اشخاص


تائيديه پيمانكاران


تائيديه مديران


نامه اوليه


 كنترلهاي حسابرسي

دستورالعمل هاي حسابرسي جلد 1 و 2


 
استانداردهاي حسابداري

مفاهیم نظری گزارشگری مالی 

 

مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری  


نحوه ارائه صورتهای مالی 1 


صورت جریان وجوه نقد 2  


درآمد عملیاتی 3 


ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی تجدید نظر شده 1384 4 


رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تجدید نظر شده 1384 5 


گزارش عملکرد مالی 6 


حسابداری مخارج تحقیق و توسعه 7 


حسابداری موجودی مواد و کالا 8 


حسابداری پیمانهای بلندمدت 9 


حسابداری کمکهای بلاعوض دولت 10 


حسابداری داراییهای ثابت مشهود 11 


افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته 12 


حسابداری مخارج تأمین مالی 13 


نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری 14 


حسابداری سرمایه گذاریها 


تسعیر ارز 


حسابداری داراییهای نامشهود 


صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384 )  


ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 ) 


حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته 


حسابداری اجاره ها 


گزارشگری مالی میان دوره ای 


حسابداری مشارکتهای خاص 


گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری 


گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف 


فعالیتهای کشاورزی 


طرحهای مزایای بازنشستگی 


فعالیتهای بیمه عمومی

استانداردهاي حسابرسي

 شواهد حسابرسي - اقلام خاص جايگزين پيوست بخش50 1-50 

 تاییدخواهی برون سازمانی 5-50 

 مقدمه  10 

 هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی  20 

 قرارداد حسابرسی  21

 
 کنترل کیفیت کار حسابرسی  22 

  
مستندسازی  23 

مسئولیت حسابرس درارتباط با تقلب واشتباه درحسابرسی صورتهای مالی تجدید نظر شده 1384 

 
 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی  25 

 برنامه ریزی  30 

شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی  31 


 اهمیت در حسابرسی  32

 
 برآورد خطر و سیستم کنترل داخلی  40 

 شواهد حسابرسی تجدید نظر شده 1384  50

 
 حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره  51 

 روشهای تحلیلی  52 
 
نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون  53 


 حسابرسی براوردهای حسابداری 54 

  
اشخاص وابسته  55 

 رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه  56 

 تداوم فعالیت  57 

تاییدیه مدیران  58

  استفاده از خدمات حسابرس دیگر 60 

ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی  61 


استفاده از نتایج کار کارشناس  62 

 گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی تجدید نظر شده 1384  70 

 اطلاعات مقایسه ای 71 

 اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده  72 

 گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص  80 

 بررسی اجمالی صورتهای مالی  91

 
 اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی  92 

 تنظیم اطلاعات مالی 93 

حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک  ‌ 105 


 ارتباطات‌ با مدیریت  ‌ 107 

  رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
bg-corner